Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ALL the way UP V.2024.01

 

Artikel 1 Definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn zo leesbaar mogelijk opgesteld. Geen lastig taalgebruik en uitbollende wollige beperkingen. Maar echt faire bepalingen voor alle stakeholders. Soms toch een tikkeltje juridisch omschreven (zoals artikelen 2 t/m 6, sorry!), op aanraden van. 7 t/m 9 is eigenlijk het belangrijkst. Kom je ergens niet uit of vind je iets niet helemaal kloppen? Let us know 🙂
 2. ALL the way UP is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het koppelen van vraag en aanbod in de premium SEO markt.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Publisher’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit met als doel plaatsingen van backlinks te verkopen aan adverteerder en gebruikmaakt van de Diensten van ALL the way UP.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Adverteerder’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit met als doel backlinks in te kopen en gebruikmaakt van de Diensten van ALL the way UP.

 

Artikel 2 Identiteit van ALL the way UP

 1. ALL the way UP is bij de KvK geregistreerd onder nummer 85913251 en draagt btw- identificatienummer NL863784495B01. ALL the way UP is gevestigd aan Commelinstraat 208 (1093 VD) te Amsterdam.
 2. ALL the way UP is per e-mail te bereiken via de contactgegevens op zoals vermeld op https://allthewayup.nl/contact

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ALL the way UP en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten. De Algemene voorwaarden van Publisher/Adverteerder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij expliciet akkoord is gegeven door ALL the way UP.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met ALL the way UP overeengekomen. Dit juist weer omdat we deze niet met juridische pet, maar de menselijke hebben opgesteld. Kort gezegd: de energie besteden we liever aan verbetering van onze samenwerking, dan juridisch uitzoekwerk.
 3. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. ALL the way UP heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Indien het niet lukt de link geplaatst te krijgen, dan krijgt de Adverteerder de keuze uit een tegoed of creditering.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wijzigingen in deze Overeenkomst tussen ALL the way UP en Publisher/Adverteerder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. ALL the way UP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Publisher/Adverteerder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat ALL the way UP goede grond heeft te vrezen dat Publisher/Adverteerder in die verplichtingen zal tekortschieten, mits ALL the way UP Publisher/Adverteerder door middel van een schriftelijk bericht op de hoogte is gesteld, waarbij Publisher/Adverteerder een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is ALL the way UP bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Publisher/Adverteerder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Publisher/Adverteerder in verzuim is, dan is ALL the way UP gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Publisher/Adverteerder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Publishers

 1. Overeenkomst met de Publisher komt tot stand bij akkoord voor opname in het aanbod van ALL the way UP en bij het uitvoeren van de daaruit volgende opdrachten.
 2. Publisher geeft ALL the way UP een eerlijk beeld in het reguliere tarief. Hierin wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: wat op de tariefkaart staat of wat een adverteerder betaalt die eenmalig aanklopt.
 3. Als blijkt dat eenmalig adverteren goedkoper is dan aan ALL the way UP is doorgegeven, kan uitsluiting aan het programma volgen.
 4. De Adverteerder heeft exclusiviteit van de inhoud, dit houdt in het bijzonder in dat er geen links mogen worden verwijderd, gewijzigd of toegevoegd of vermeldingen in de trant van “samenwerking” mogen worden toegevoegd.
 5. Artikelen en links die tegen betaling zijn geplaatst blijven permanent live staan. Indien wijzigingen aan het artikel of de links worden aangebracht die invloed hebben op de SEO waarde, met name toevoeging van rel=”nofollow” of rel=”sponsored”, enige andere vorm van vermelding van sponsoring of samenwerking, of het toevoegen, verwijderen of aanpassen van links, dan is ALL the way UP gerechtigd een vergoeding van het betaalde bedrag terug te vorderen van Publisher, tenzij er uitdrukkelijk vooraf schriftelijke toestemming is verleend door ALL the way UP.
  1. Bij een wijziging zoals hierboven omschreven binnen 1  jaar na publicatie wordt 100% van de inkoopkosten in rekening gebracht.
  2. Bij een wijziging tussen 1 en 2 jaar na publicatie wordt 50% van de inkoopkosten in rekening gebracht.
  3. Bij een wijziging tussen 2 en 3 jaar na publicatie wordt 30% van de inkoopkosten in rekening gebracht.
  4. Bij een wijziging langer dan 3 jaar na publicatie kan worden gekozen het aangaan van nieuwe samenwerkingen te staken. Tevens behoudt ALL the way UP zich het recht de geleden schade te verhalen op de publisher.
  5. Bij een tijdelijke wijziging wordt 10% van de totale kosten per week in rekening gebracht. Tot een maximum van de hierboven beschreven toepasselijke percentages.
 6. Publisher verbindt zich om tijdens de duur van de overeenkomst met ALL the way UP geen direct contact met de Adverteerder te hebben buiten het desbetreffende platform om. Na het beëindigen van de overeenkomst tussen ALL the way UP en Publisher mogen Publisher en Adverteerder 2 (twee) jaar geen contact opnemen onderling.
 7. Na facturatie van Publisher aan ALL the way UP vindt de uitbetaling binnen enkele dagen plaats, indien de factuurwaarde klopt en de benodigde gegevens zoals in lid 8 volledig zijn.
 8. De facturatie vindt plaats aan het einde van de maand en wordt gecombineerd met alle bestellingen van de desbetreffende maand inclusief vermelding van de URL’s van de uiteindelijke publicaties.
 9. Vermelding van samenwerking bij een artikel is, in elke vorm, voor adverteerders van invloed op de SEO waarde van een te plaatsen link. Als gevolg hiervan is het Publisher uitsluitend toegestaan enige vorm van vermelding van samenwerking te plaatsen, indien dit bij de adverteerder tijdens het bestellen via het platform van ALL the way UP duidelijk was. In het bijzonder wordt dit aangegeven onder “belangrijke voorwaarden”, hetgeen alleen via een contactpersoon bij ALL the way UP kan worden ingevoegd. Voor wijzigingen hierin gelden dezelfde voorwaarden als prijswijzigingen, met inachtneming van minimaal een maand aankondiging vooraf, acceptatie door ALL the way UP en slechts op uitvoering van toekomstige opdrachten.
 10. Als de SEO waarde van de website dusdanig is toegenomen kan er een prijswijziging plaatsvinden voor toekomstige opdrachten. De prijswijziging wordt minimaal 1 (één) maand van tevoren aangegeven door de Publisher. ALL the way UP overlegt met de Publisher over een nieuwe overeenkomst, dit dient via de mail overlegd te worden. Opdrachten die al klaar staan vallen nog onder de oude overeenkomst en het oude tarief. Let erop dat opdrachten pas bij publisher bekend worden nadat deze door adverteerder zijn voldaan, en dat deze dus nog niet in de portal zichtbaar zijn.
 11. ALL the way UP is gerechtigd de toegang van Publishers en Adverteerders tot het online platform te weigeren als er naar de mening van ALL the way UP concurrerende activiteitein plaatsvinden.
 12. ALL the way UP is gerechtigd de samenwerking per direct te beëindigen als deze naar de mening van ALL the way UP onwerkbaar is geworden. Bijvoorbeeld als er opdrachten worden geweigerd. Voor de reeds geplaatste opdrachten blijven de overige voorwaarden staan.

 

Artikel 8 Adverteerders

 1. Overeenkomst met de Adverteerder komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling op het platform.
 2. ALL the way UP garandeert het volgende voor de Adverteerder: een garantie op de SEO waarde links zoals vermeld in artikel 7 lid 4 van deze algemene voorwaarden. De restitutie van het verhaalde bedrag wordt uitsluitend in shoptegoed uitgekeerd, en nadat het bedrag succesvol is verhaald op de Publisher.
  1. Bij een wijziging zoals hierboven omschreven binnen 1  jaar na publicatie wordt 100% van de verkoopprijs gerestitueerd als winkeltegoed.
  2. Bij een wijziging tussen 1 en 2 jaar na publicatie wordt 50% van de verkoopprijs gerestitueerd.
  3. Bij een wijziging tussen 2 en 3 jaar na publicatie wordt 30% van de verkoopprijs gerestitueerd.
  4. Bij een wijziging na 3 jaar na publicatie vindt in beginsel geen restitutie plaats, tenzij (daartoe naar inschatting van ALL the way UP wordt besloten en) de schade succesvol wordt verhaald op de publisher.
  5. Bij een tijdelijke wijziging wordt 10% van de verkoopprijs gerestitueerd. Tot een maximum van de hierboven beschreven toepasselijke percentages.
 3. Adverteerder verbindt zich om tijdens de duur van de overeenkomst met ALL the way UP geen direct contact met de Publisher te hebben buiten het desbetreffende platform om. Na het beëindigen van de overeenkomst tussen ALL the way UP en Adverteerder mogen Publisher en Adverteerder 2 (twee) jaar geen contact opnemen onderling.
 4. ALL the way UP probeert de artikelen binnen 14 (veertien) dagen na betaling van factuur online geplaatst te krijgen. Het niet-tijdig leveren is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Een onderwerpsuggestie door Adverteerder is een suggestie. Publisher bepaalt het definitieve onderwerp en de passende insteek van het artikel.
 6. Op previews moet binnen 5 (vijf) werkdagen een reactie worden gegeven. Indien dit niet gedaan wordt dan geldt het niet reageren als een akkoord. Het artikel gaat dan definitief live bij de Publisher.
 7. Het affiliateprogramma is bedoeld voor nieuwe klanten. Er geldt geen vergoeding voor klanten bij subaccounts van agencies/freelancers of bij klanten met een extra eigen account.
 8. Na de uitvoering van de opdracht is het niet mogelijk om extra wijzigingen door te voeren. Bij sommige Publishers is dit wel mogelijk tegen een aanvullende betaling.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Betaling van Adverteerder aan ALL the way UP dient vooraf te geschieden.
 2. Voor grotere samenwerkingen kan een verzoek tot achteraf betalen gedaan worden.
 3. De factuur dient binnen 30 (dertig) dagen door Publisher/Adverteerder te zijn voldaan.
 4. Publisher/Adverteerder heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan ALL the way UP mede te delen.
 5. Indien Publisher/Adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Publisher/Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Publisher/Adverteerder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Publisher/Adverteerder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien ALL the way UP besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Publisher/Adverteerder, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Het staat ALL the way UP vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten totdat Publisher/Adverteerder de opeisbare vordering omschreven in dit Artikel heeft voldaan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van ALL the way UP geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. ALL the way UP kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Publisher/Adverteerder over de geleverde Diensten.
 2. ALL the way UP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 3. ALL the way UP is niet aansprakelijk voor claims omtrent een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht. Hieronder valt ook het door Adverteerder of door de auteur van ALL the way UP aangeleverde materiaal.
 4. ALL the way UP is niet aansprakelijk voor illegale promotie van producten door Adverteerder/Publisher. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de content.
 5. ALL the way UP is niet aansprakelijk voor de wijze van promotie door Publisher.
 6. ALL the way UP is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit resultaten van zoekmachines.
 7. Publisher/Adverteerder vrijwaart ALL the way UP voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien ALL the way UP aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Publisher/Adverteerder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van ALL the way UP met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van ALL the way UP is beperkt tot het door Publisher/Adverteerder betaalde bedrag voor de publicatie, betreffende de claim.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ALL the way UP.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. ALL the way UP kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Indien Publisher/Adverteerder een klacht heeft dient Publisher/Adverteerder dit schriftelijk te zenden aan via de contactgegevens zoals vermeld op https://allthewayup.nl/contact/. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de klacht door ALL the way UP in behandeling genomen, waarna Publisher/Adverteerder zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

Artikel 13 Wijzigingsbeding

 1. ALL the way UP behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. ALL the way UP zal Publisher/Adverteerder hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Publisher/Adverteerder van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen ALL the way UP en haar Publisher/Adverteerder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen ALL the way UP en Publisher/Adverteerder mochten ontstaan worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.
ALL the way UP
Logo
Vergelijk items
 • Totaal (0)
Vergelijken
0
Secured By miniOrange